Thông Báo

Thông Báo: Website Canngay.com

Click to play
0:42 minutes (663.94 KB)n/a

Thông Báo Của Sở An Sinh Xã Hội Về Một Số Thay Đổi Quan Trọng

Kính gửi:

Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị những thay đổi quan trọng sẽ xảy ra cho một số  dịch vụ cung cấp tại các văn phòng An Sinh Xã Hội trên khắp cả nước.

Từ tháng Hai năm 2014, cơ quan An Sinh Xã Hội sẽ không còn cấp phát bản in Số An Sinh Xã Hội cũng như Thư chứng minh thu nhập tại các văn phòng địa phương. Tuy nhiên để bảo đảm cho sự chuyển tiếp suôn sẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết những đơn yêu cầu cho đến tháng Tư năm 2014. Chúng tôi đang tiến hành những biện pháp để đáp ứng vói nhu cầu ngày càng tăng song song với sự cắt giảm ngân sách hơn 1 tỷ Mỹ kim trong ba năm qua.

THÔNG BÁO CỦA RADIO SAIGON DALLAS 1600 AM: VỀ LISTEN LIVE

Thưa quý vị, hiện nay Website này của Đài Saigon Dallas 1600 AM đã được sửa để quý vị có thể nghe trực tiếp Đài 1600 AM Dallas từ Internet trong Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Samsung, Iphone, Ipad, Ipod, Winamp...
Và đặc biệt, quý vị có thể gọi số ĐT: 213-493-0188 để nghe Đài Saigon Dallas 1600 AM mọi lúc mọi nơi.
Kính mời quý vị nghe trực tiếp Radio Saigon Dallas 1600AM - click vào  phần listen live  ở phía trên.
Xin cảm ơn quý vị thính giả khắp nơi đã ủng hộ Radio Saigon Dallas 1600 AM.

Trân trọng kính chào,
RADIO SAIGON DALLAS 1600 AM

THÔNG BÁO: TIN VUI: NGHE ĐÀI SAIGON DALLAS 1600AM MIỄN PHÍ QUA ĐIỆN THOẠI , MỌI LÚC , MỌI NƠI

Đài Saigon Dallas 1600AM  xin thông báo, từ nay quý thính giả rất dễ dàng nghe Đài 1600AM qua 1 phương tiện khác, đó là nghe trực tiếp qua điện thoại của quý vị  hoàn toàn Miễn Phí. Quý thính giả chỉ cần gọi số 213.493.0188  là có thể nghe trực tiếp đài 16000AM qua Điện thoại, rất tiện lợi và có thể nghe Đài 1600AM mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ, hoàn toàn không tốn lệ phí nào. Quý vị có thể nói với người thân  ở những thành phố khác, hãy nghe Đài 1600AM qua Điện thoại. Quý vị có thể tặng nhạc, hay nói lời chúc mừng…v v .. cho những người thân ở phương xa qua hệ thống Đài 1600AM. Bây giờ quý thính giả hãy gọi thử xem: 213-493-0188 và hãy save vào máy Điện thoại của quý vị số này.
Nghe Đài 1600AM qua phone: 213-493-0188 là MIỄN PHÍ.
Giống như goị Điện Thoại cho 1 ai đó, trường hợp này tương tự, nên  vẫn bị mất phút của phone.Nếu  quý vị nghe trong 2 ngày cuối tuần thì không bị mất phút. Nghe sau 9:00pm Mon-Fri  không bị mất phút.
Nếu phone của quý vị unlimited thì có thể nghe Đài 1600AM mọi lúc , mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ, hoàn toàn Miễn Phí.
Xin chia sẻ  số ĐT  213-493-0188 cho những người thân của quý vị trên toàn quốc Hoa Kỳ.
ĐÀI SAIGON DALLAS 1600AM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THÍNH GIẢ ỦNG HỘ

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT : ĐÀI SAIGON DALLAS SẼ ĐƯỢC PHÁT THANH TRÊN LÀN SÓNG 1600AM & 890AM

Thông báo

Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, Tháng 9/2012 Đài phát thanh Sài Gòn Dallas sẽ được phát cả 2 làn sóng 890am và 1600am. Và bắt đầu từ Tháng 10 2012 chúng tôi sẽ phát thanh chính thức trên một làn sóng : 1600 AM.

Thông báo này có hiệu lực bắt đầu 1 tháng 9 năm 2012.

Xin chân thành cảm tạ quý thân chủ quảng cáo, quý thính giả đồng hương đã ủng hộ cho đài phát thanh Sài Gòn Dallas trong suốt 6 năm qua.

Một lần nữa, xin đón nghe hàng ngày chương trình của Sài Gòn Dallas trên 2 làn sóng 890am và 1600 am, bắt đầu tháng 9 , và ủng hộ chúng tôi với làn sóng mới 1600AM bắt đầu từ tháng 10 2012

Trân trọng

Đài phát thanh Sài gòn Dallas

THÔNG BÁO : TIN VUI : NGHE ĐÀI SAIGON DALLAS 890AM MIỄN PHÍ QUA ĐIỆN THOẠI , MỌI LÚC , MỌI NƠI

Đài Saigon Dallas 890AM xin thông báo , từ nay , quý thính giả rất dễ dàng nghe Đài 890AM qua 1 phương tiện khác , đó là nghe trực tiếp qua điện thoại của quý vị hoàn toàn Miễn Phí ,  quý thính giả chỉ cần gọi số : 213.493.0188  Là có thể nghe trực tiếp đài 890AM qua Điện thoại của quý vị , rất tiện lợi và có thể nghe Đài 890AM mọi lúc , mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ , hoàn toàn không tốn lệ phí nào  . Quý vị có thể nói với người thân  ở những thành phố khác , hãy nghe Đài 890AM qua Điện thoại , quý vị có thể tặng nhạc , hay nói lời chúc mừng …v v ..cho những người thân ở phương xa qua hệ thống Đài 890AM ,  bây giờ quý thính giả hãy  gọi thử xem  : 213-493-0188  và hãy save vào máy Điện thoại  của quý vị số này .
 
Nghe Đài 890AM qua phone : 213-493-0188 là MIỄN PHÍ ,
 
Giống như  goị Điện Thoại cho 1 ai đó , trường hợp này tương tự , nên  vẫn bị mất phút của phone .
 
Nếu  quý vị nghe trong 2 ngày cuối tuần thì không bị mất phút .Nghe sau 9:00pm Mon-Fri  không bị mất phút .

Nếu phone của quý vị unlimited thì có thể nghe Đài 890AM mọi lúc , mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ , hoàn toàn Miễn Phí .
 
Xin chia sẻ  số ĐT  213-493-0188  cho những người thân của quý vị trên toàn quốc Hoa Kỳ .

ĐÀI SAIGON DALLAS 890AM XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ ỦNG HỘ

Thông báo: Cáo phó Ông Nguyễn Minh Phú


1:42 minutes (1.55 MB)n/a

Thông báo : Thư cảm tạ của ban Tổ chức : Đêm Nhạc Tình Người - và Danh sách bảo trợ


2:51 minutes (6.53 MB)
THÔ CAÛM TAÏ CUÛA BAN TOÅ CHÖÙC "ÑEÂM NHAÏC TÌNH NGÖÔØI"
Ban toå chöùc Ñeâm Nhaïc Tình Ngöôøi, xin thaønh thaät tri aân:
-Quyù maïnh thöôøng quaân, quyù aân nhaân khaép nôi ñaõ hieän dieän, hoaëc ñoùng goùp qua
böu ñieän
-Caùc ca só: Hoà Leä Thu, Ngoïc Anh, Giang Töû, Anh Tuaán, Tuyeát Mai, Leâ Thaønh, ban
nhaïc The Platinum, ñaõ giuùp vui vaên ngheä thaät xuaát saéc vôùi soá tieàn thuø lao töôïng tröng.
-Caùc MC: Ngoïc Minh, Thanh Xuaân, Thu Nga, Cindy Dao, Leâ Thaønh ñaõ laøm vieäc
nhieät tình
-Ñaïi dieän caùc giôùi chöùc daân cöû Hoa Kyø
-Tarrant county commissioner Andy Xuaân Huøng Nguyeãn
-Caùc cô quan truyeàn thoâng baùo chí, ñaøi phaùt thanh, ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ ñaõ
nhieät tình quaûng baù tinh thaàn Ñeâm Nhaïc Tình Ngöôøi maø khoâng laáy thuø lao: Hieäp Hoäi
Truyeàn Thoâng Baùo Chí, AÙ Chaâu Thôøi Baùo, Buùt Vieät News, Ngöôøi Vieät Dallas, taïp chí
Ca Dao, taïp chí Kieán Thöùc, taïp chí Treû, Taïp chí Theá Giôùi Môùi, taïp chí Phoá Vieät, taïp
chí Chính Vieät, ñaøi phaùt thanh 890am, ñaøi phaùt thanh VAB, ñaøi TNT, ñaøi truyeàn hình
SBTN/DFW.
-Hoäi Vaên Hoùa Khoa Hoïc: tieáp taân, nghi leã
-Lyly Florist: decorate hoa töôi cho taát caû 30 baøn VIP
-Moät vò aân nhaân baùn keïo ñaäu phoäng home made laáy tieàn taëng
-Toøan theå quan khaùch hieän dieän
Söï ñoùng goùp cuûa quyù vò ñaõ noùi leân ñöôïc tình nhaân loaïi thaém thieát ñoái vôùi ngöôøi daân
Nhaät Baûn trong côn hoïan naïn khuûng khieáp do thieân tai ñoäng ñaát vaø song thaàn gaây ra
vaøo trung tuaàn thaùng ba vaø sau ñoù phaûi ñoái dieän vôùi phoùng xaï töø caùc loø nguyeân töû ñaõ
bò hö haïi vì nguyeân nhaân naøy. Ñeå ñaùp laïi söï tin töôûng cuûa quyù aân nhaân, ban toå chöùc
chuùng toâi ñaõ coá gaéng heát söùc ñeå toái thieåu moïi chi phí cuõng nhö minh baïch moïi chi tieâu
ñeå söï ñoáng goùp cuûa quyù vò ñeán taän tay ngöôøi caàn giuùp ñôõ.
Chaéc chaén chuùng toâi khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt ngoaøi yù muoán., mong vì
vieäc laøm töø thieän chung, xin quyù vò nieäm tình tha thöù.
Moät laàn nöõa, ban toå chöùc xin ña taï toøan theå quyù vi.
 
Ban toå chöùc:
-Tröông Huy
-BS Tony Tuaán Chöông
-Thu Nga/Ñaøi phaùt thanh 890am, 900am vaø SBTN/TX
-Mai Vaên Ñöùc/Buùt Vieät News
-Jack Ñaøo
-Cindy Ñaøo (Credentialing Solutions LLC.)
-Leâ Thaønh/Luraco
Sau khi tröø caùc khoûan chi phí xong, soá tieàn coøn laïi laø $60,000 coäng vôùi soá
tieàn ñaõ ñöôïc ñoàng höông gôûi ñeán ñaøi Saøi Goøn Dallas 890am laø $6,000.. Toång
coäng soá tieàn $66,000 ñöôïc gôûi cho American Red Cross ñeå chuyeån ñeán naïn
nhaân thieân tai taïi Nhaät Baûn.
Döôùi ñaây laø teân cuûa caùc vò maïnh thöôøng quaân vaø aân nhaân ñaõ ñoùng goùp trong ñeâm nhaïc Tình Ngöôøi . . .
Ton That Quy – Heä thoáng Regals Nails in
Walmart: $10,000
HORSESHOE Casino: $4,000
Dr. Tony T. Chuong, MD, PA: $3,350
Thanh Thanh Rest.: $3,300
Smiley Dental: $3,000
Tieäm vaøng Kim Ngoïc: $2,000
Stitches n’ Designs, Ltd. (Hong Le): $1,500
Gia & Cindy Dao (Credentialing Solution, LLC:
$1,300

Luraco Technology, Inc. (Le Thanh): $1,300
Ninh Computers (MK Import): $1,200
Nationalwide Nail Supply (Vicky) & friends:
$1,100
Advance Reproductive Care Ctr. of Irving: $1,000
Daily Smiles, PC: $1,000
Dr. Minh Nguyen, MD: $1,000
Hao Pham: $1,000
Hiep Thai Mt. (Garland & Arlington): $1,000.00
Huy & Suong Truong: $1,000
Hygia Healthcare, LLC: $1,000
Lanh - Ngoc Nguyen (Highland Nails & Spa):
$1,000
Nam Hung Mt.: $1,000
Nha Si Bao Tran & Thanh Liem: $1,000
Prima Health Clinic P.A. (Dr. Linh & Dr. Thuy):
$1,000
Sai Gon NewMarket: $1,000
Thu-Huong T. Vo: $1,000
Valerie Pharm. & Friends: $1,000
VHPA - NTx.: $1,000
Vo Dat: $1,000
Nha Si An: $700
Tap Chi Ca Dao: $700
Nguyen Loi / TNL SuperMarket: $670
Nhom Ban Hua A Hao: $600
Tap Chi Ca Dao: $550
dba Michael Dao CPA Golden Acct.: $500
Enjoy Golden Age ADC Inc. (BS Nguyen Y Duc):
$500
Hung Van & Khue IB Nguyen: $500
Le Insurance Agency: $500
Mr/Mrs Christopher Dao and Grace Wong: $500
New Truong Nguyen Mt., LP.: $500
Saigon Asian Supermarket LLC (Saigon Mall):
$500
Salong Espirit: $500
TarrantCountyCollege SE Campus /President
Judith Carne: $500
Thiet V. & Tiet Le: $500
Tiffany Luong (Beauty Wellness Spa): $500
UniversalBeautyCollege (Anh Chi Cuong Dinh
Nguyen): $500
Tri V Hoang: $455
Tuyen Tuyet Vo: $400
Tuyet Lan: $400
Chua Dao Quang: $360
An Danh: $300
Dr. Helen: $300
Dr. Huy Nguyen & Mrs Linda Quynh Nguyen:
$300
Dr. Kim Le: $300
Hoi Ai Huu Binh Dinh: $300
Mr. Roland Vonkaitz & Wife & Son: $300
Ngoc Diep Tran: $300
Nhip Song Music: $300
O/B Dinh Quang Dai: $300
Right From the Start Nutrition (Director Nguyen
Nguyen): $300
Tonya T. Cooley D.O. P.A: $300
An Danh: $250
Mr. Michael Emma: $250
A/C Khoa Nguyen - Khanh Le Luraco): $200
A/C Long - Nhi: $200
A/C Phu - Nguyen: $200
A/C Quoc Ngoc Chuong: $200
Ba Mai Anh: $200
Bac Si Chat Van Pham: $200
Bale Beauty: $200
Ban cua A. Thai - bao Kien Thuc (Doctors): $200
Be N. & Dinh T. Vo: $200
Best Salon: $200
Candleroom Nail and Spa: $200
Chau & Loan Nguyen: $200
Chi Kim Nguyen: $200
Commissioner Andy Nguyen: $200
Dr. Binh Ho and wife: $200
Dr. Jonathan Q. Lam & Mrs Jaclyn C. Lam: $200
Dr. Kathryn H. Dao, MD: $200
Dr. Thomas Hoang and wife: $200
Dr. Thuan Vu and wife: $200
Gia Dinh Catlynh: $200
Han Ngoc Nguyen & Cuong Q. Ngo: $200
Hoang Chau Jewelry Repair, Inc.: $200
M3 Salon: $200
T Universal: $200
Tham My Ba Le: $200
Thanh Loi: $200
Vietnamese Dominican Sisters (Mary Immaculate
Province): $200
Beltline Dental: $190
Money Order: $190
Bac Nhung: $188
Gia Dinh Xuan Le: $150
Mr. and Mrs. Joseph Jacob Kappayil, Jr.: $150
P&H Jewelry: $150
Japanese Dancers and Performers: $135
Donation (Dai 890): $110
Vietnamese Communication Network (Nguoi Viet
Dallas): $105
A/C Long & Loan Nguyen: $100
An Danh: $100
An Danh: $100
A/C Diem Ho: $100
A/C Michael Nguyen: $100
A/C Nguyen Huy Loc: $100
A/C Thang & Thuy: $100
A/C Tieu-Nguyen Thai: $100
A/C Tran Chung: $100
A/C Tran Thi Hoang Lien: $100
Anh Vien Truong: $100
California Nail: $100
Charlie Nguyen: $100
Christie Dao: $100
Dai Ta Truong Nhu Phung & Nam Thi Le: $100
David Nhon Tran Sole Prop. dba. Lone Star Sales
Consulting: $100
dba. TJG Contractor Services: $100
Diem Van Tran: $100
DJ Nails: $100
Dr. Howard H. Nguyen & Ha T. Nguyen: $100
Hanh Thi Nguyen - Chi Kien Vo: $100
Hiep Tran: $100
Hoang B Le - Hien Thi Truong: $100
J.P. Diversified: $100
Kinh Van Tran / Chau Thi Lac - Minh Tuyet Tran:
$100
Lam Mung Income Tax Service: $100
Ly Hoang & Tuyet Thi Bach Phung: $100
Michael Hallett: $100
Mint Nails: $100
Money Order: $100
Mr/Mrs Bruce Scott: $100
Mr/Mrs Marion Branton: $100
Mr/Mrs Richard Mumme: $100
Mr. Paul E. Parisot, Jr.: $100
Natalie: $100
Ngoc Phong Tran & Yen Nguyen: $100
Nhung Vuong: $100
O/B Dao Lao: $100
O/B Ngoai: $100
Peter Nguyen: $100
Phuong Kim Nguyen & David Phi Vo: $100
PTT Rest.: $100
Quy Nguyen: $100
Quyen Vu: $100
Ronald E. Jones for Mayor: $100
Tam Tran: $100
Thach N. Phan & Thanh Nhan Thi Nguyen: $100
Thanh L. Thai & Nga T. Tran: $100
The Gioi Moi: $100
Thuan Nguyen: $100
Top Nail Supply - Minh Duc Huynh DBA.: $100
Traci T. Tran: $100
Tran Sy: $100
Trent M. Nguyen: $100
Trung Nguyen: $100
Truong Minh An: $100
Viet Tofu Garland: $100
Consul General To Japan / Mr. John Stiche: $80
Phat Giao Hoa Hao Ban Tri Su: $74
An Danh: $64
Huong Thi Nguyen: $60
Quy P. Ho: $60
An Danh: $50
Anh Chau: $50
A/C Loat Vu & Nhung Tran: $50
A/C Phillip Hoang: $50
A/C Tran An Dai Andy: $50
Ba Pham Thi Tuoc: $50
Chau M. Pham: $50
Cong Thanh Hua: $50
Dat Nguyen: $50
Don Dinh Ngo - Xuan Chau Cao: $50
Huong Thi Nguyen: $50
Khoa T. Vo & Chin T. Chau: $50
Lien Nguyen: $50
Linda N. Huynh: $50
Long K. Doan - Hung Doan Pham - Nguyet
Donnkim Pham: $50
Mayor of Haltom City/Mr. and Mrs. William Dan
Lanford: $50
Money Order: $50
Mr/Mrs Glen and Sarinya Oliver: $50
Phu Ngoc Duong & Van Bich Vo: $50
Phu Van Hoang & May Thi Vu: $50
Tan N. Nguyen: $50
Tap Chi Ca Dao: $50
Tuyet Hoa-Thi Ngo: $50
Vicky H.: $50
Lan Le: $40
Phuong Dang: $40
Thanh V Nguyen & Sanh Thi Doan: $40