Từ Cánh Đồng Mây

CT Từ Cánh Đồng Mây : Phòng vấn Hòa thượng Thích Chí Thắng Oct 22, 2016


43:12 minutes (39.56 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Đỗ Thị Kim Ngân - Oct 15- 2016


51:27 minutes (47.11 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà giáo Vũ Hoàng và Linh Mục Nguyễn Đình Thục 10/08/2016


46:01 minutes (42.14 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Giáo Sư Trần Khuê - Oct 1- 2016


53:09 minutes (48.67 MB)Nghe Si Phan DInh Minh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thiện Minh Sept 24, 2016


46:54 minutes (42.95 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang - Sept 17- 2016


52:44 minutes (48.28 MB)NS Phan Dinh Minh thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ Sư Lê Anh Hùng - Sept 10 2016


54:00 minutes (49.44 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đại Tá Nguyễn Đăng Quang Sept 3, 2016


52:19 minutes (47.9 MB)Nghe si Phan Dinh Minh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Hồng Quang August 27, 2016


34:55 minutes (31.97 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Nguyên Lý August 20, 2016


50:02 minutes (45.81 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh