Thông báo : Thư cảm tạ của ban Tổ chức : Đêm Nhạc Tình Người - và Danh sách bảo trợ

  • Genre: Other
  • Length: 2:51 minutes (6.53 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 320Kbps (CBR)
THÔ CAÛM TAÏ CUÛA BAN TOÅ CHÖÙC "ÑEÂM NHAÏC TÌNH NGÖÔØI"
Ban toå chöùc Ñeâm Nhaïc Tình Ngöôøi, xin thaønh thaät tri aân:
-Quyù maïnh thöôøng quaân, quyù aân nhaân khaép nôi ñaõ hieän dieän, hoaëc ñoùng goùp qua
böu ñieän
-Caùc ca só: Hoà Leä Thu, Ngoïc Anh, Giang Töû, Anh Tuaán, Tuyeát Mai, Leâ Thaønh, ban
nhaïc The Platinum, ñaõ giuùp vui vaên ngheä thaät xuaát saéc vôùi soá tieàn thuø lao töôïng tröng.
-Caùc MC: Ngoïc Minh, Thanh Xuaân, Thu Nga, Cindy Dao, Leâ Thaønh ñaõ laøm vieäc
nhieät tình
-Ñaïi dieän caùc giôùi chöùc daân cöû Hoa Kyø
-Tarrant county commissioner Andy Xuaân Huøng Nguyeãn
-Caùc cô quan truyeàn thoâng baùo chí, ñaøi phaùt thanh, ñaøi truyeàn hình Vieät Ngöõ ñaõ
nhieät tình quaûng baù tinh thaàn Ñeâm Nhaïc Tình Ngöôøi maø khoâng laáy thuø lao: Hieäp Hoäi
Truyeàn Thoâng Baùo Chí, AÙ Chaâu Thôøi Baùo, Buùt Vieät News, Ngöôøi Vieät Dallas, taïp chí
Ca Dao, taïp chí Kieán Thöùc, taïp chí Treû, Taïp chí Theá Giôùi Môùi, taïp chí Phoá Vieät, taïp
chí Chính Vieät, ñaøi phaùt thanh 890am, ñaøi phaùt thanh VAB, ñaøi TNT, ñaøi truyeàn hình
SBTN/DFW.
-Hoäi Vaên Hoùa Khoa Hoïc: tieáp taân, nghi leã
-Lyly Florist: decorate hoa töôi cho taát caû 30 baøn VIP
-Moät vò aân nhaân baùn keïo ñaäu phoäng home made laáy tieàn taëng
-Toøan theå quan khaùch hieän dieän
Söï ñoùng goùp cuûa quyù vò ñaõ noùi leân ñöôïc tình nhaân loaïi thaém thieát ñoái vôùi ngöôøi daân
Nhaät Baûn trong côn hoïan naïn khuûng khieáp do thieân tai ñoäng ñaát vaø song thaàn gaây ra
vaøo trung tuaàn thaùng ba vaø sau ñoù phaûi ñoái dieän vôùi phoùng xaï töø caùc loø nguyeân töû ñaõ
bò hö haïi vì nguyeân nhaân naøy. Ñeå ñaùp laïi söï tin töôûng cuûa quyù aân nhaân, ban toå chöùc
chuùng toâi ñaõ coá gaéng heát söùc ñeå toái thieåu moïi chi phí cuõng nhö minh baïch moïi chi tieâu
ñeå söï ñoáng goùp cuûa quyù vò ñeán taän tay ngöôøi caàn giuùp ñôõ.
Chaéc chaén chuùng toâi khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt ngoaøi yù muoán., mong vì
vieäc laøm töø thieän chung, xin quyù vò nieäm tình tha thöù.
Moät laàn nöõa, ban toå chöùc xin ña taï toøan theå quyù vi.
 
Ban toå chöùc:
-Tröông Huy
-BS Tony Tuaán Chöông
-Thu Nga/Ñaøi phaùt thanh 890am, 900am vaø SBTN/TX
-Mai Vaên Ñöùc/Buùt Vieät News
-Jack Ñaøo
-Cindy Ñaøo (Credentialing Solutions LLC.)
-Leâ Thaønh/Luraco
Sau khi tröø caùc khoûan chi phí xong, soá tieàn coøn laïi laø $60,000 coäng vôùi soá
tieàn ñaõ ñöôïc ñoàng höông gôûi ñeán ñaøi Saøi Goøn Dallas 890am laø $6,000.. Toång
coäng soá tieàn $66,000 ñöôïc gôûi cho American Red Cross ñeå chuyeån ñeán naïn
nhaân thieân tai taïi Nhaät Baûn.
Döôùi ñaây laø teân cuûa caùc vò maïnh thöôøng quaân vaø aân nhaân ñaõ ñoùng goùp trong ñeâm nhaïc Tình Ngöôøi . . .
Ton That Quy – Heä thoáng Regals Nails in
Walmart: $10,000
HORSESHOE Casino: $4,000
Dr. Tony T. Chuong, MD, PA: $3,350
Thanh Thanh Rest.: $3,300
Smiley Dental: $3,000
Tieäm vaøng Kim Ngoïc: $2,000
Stitches n’ Designs, Ltd. (Hong Le): $1,500
Gia & Cindy Dao (Credentialing Solution, LLC:
$1,300

Luraco Technology, Inc. (Le Thanh): $1,300
Ninh Computers (MK Import): $1,200
Nationalwide Nail Supply (Vicky) & friends:
$1,100
Advance Reproductive Care Ctr. of Irving: $1,000
Daily Smiles, PC: $1,000
Dr. Minh Nguyen, MD: $1,000
Hao Pham: $1,000
Hiep Thai Mt. (Garland & Arlington): $1,000.00
Huy & Suong Truong: $1,000
Hygia Healthcare, LLC: $1,000
Lanh - Ngoc Nguyen (Highland Nails & Spa):
$1,000
Nam Hung Mt.: $1,000
Nha Si Bao Tran & Thanh Liem: $1,000
Prima Health Clinic P.A. (Dr. Linh & Dr. Thuy):
$1,000
Sai Gon NewMarket: $1,000
Thu-Huong T. Vo: $1,000
Valerie Pharm. & Friends: $1,000
VHPA - NTx.: $1,000
Vo Dat: $1,000
Nha Si An: $700
Tap Chi Ca Dao: $700
Nguyen Loi / TNL SuperMarket: $670
Nhom Ban Hua A Hao: $600
Tap Chi Ca Dao: $550
dba Michael Dao CPA Golden Acct.: $500
Enjoy Golden Age ADC Inc. (BS Nguyen Y Duc):
$500
Hung Van & Khue IB Nguyen: $500
Le Insurance Agency: $500
Mr/Mrs Christopher Dao and Grace Wong: $500
New Truong Nguyen Mt., LP.: $500
Saigon Asian Supermarket LLC (Saigon Mall):
$500
Salong Espirit: $500
TarrantCountyCollege SE Campus /President
Judith Carne: $500
Thiet V. & Tiet Le: $500
Tiffany Luong (Beauty Wellness Spa): $500
UniversalBeautyCollege (Anh Chi Cuong Dinh
Nguyen): $500
Tri V Hoang: $455
Tuyen Tuyet Vo: $400
Tuyet Lan: $400
Chua Dao Quang: $360
An Danh: $300
Dr. Helen: $300
Dr. Huy Nguyen & Mrs Linda Quynh Nguyen:
$300
Dr. Kim Le: $300
Hoi Ai Huu Binh Dinh: $300
Mr. Roland Vonkaitz & Wife & Son: $300
Ngoc Diep Tran: $300
Nhip Song Music: $300
O/B Dinh Quang Dai: $300
Right From the Start Nutrition (Director Nguyen
Nguyen): $300
Tonya T. Cooley D.O. P.A: $300
An Danh: $250
Mr. Michael Emma: $250
A/C Khoa Nguyen - Khanh Le Luraco): $200
A/C Long - Nhi: $200
A/C Phu - Nguyen: $200
A/C Quoc Ngoc Chuong: $200
Ba Mai Anh: $200
Bac Si Chat Van Pham: $200
Bale Beauty: $200
Ban cua A. Thai - bao Kien Thuc (Doctors): $200
Be N. & Dinh T. Vo: $200
Best Salon: $200
Candleroom Nail and Spa: $200
Chau & Loan Nguyen: $200
Chi Kim Nguyen: $200
Commissioner Andy Nguyen: $200
Dr. Binh Ho and wife: $200
Dr. Jonathan Q. Lam & Mrs Jaclyn C. Lam: $200
Dr. Kathryn H. Dao, MD: $200
Dr. Thomas Hoang and wife: $200
Dr. Thuan Vu and wife: $200
Gia Dinh Catlynh: $200
Han Ngoc Nguyen & Cuong Q. Ngo: $200
Hoang Chau Jewelry Repair, Inc.: $200
M3 Salon: $200
T Universal: $200
Tham My Ba Le: $200
Thanh Loi: $200
Vietnamese Dominican Sisters (Mary Immaculate
Province): $200
Beltline Dental: $190
Money Order: $190
Bac Nhung: $188
Gia Dinh Xuan Le: $150
Mr. and Mrs. Joseph Jacob Kappayil, Jr.: $150
P&H Jewelry: $150
Japanese Dancers and Performers: $135
Donation (Dai 890): $110
Vietnamese Communication Network (Nguoi Viet
Dallas): $105
A/C Long & Loan Nguyen: $100
An Danh: $100
An Danh: $100
A/C Diem Ho: $100
A/C Michael Nguyen: $100
A/C Nguyen Huy Loc: $100
A/C Thang & Thuy: $100
A/C Tieu-Nguyen Thai: $100
A/C Tran Chung: $100
A/C Tran Thi Hoang Lien: $100
Anh Vien Truong: $100
California Nail: $100
Charlie Nguyen: $100
Christie Dao: $100
Dai Ta Truong Nhu Phung & Nam Thi Le: $100
David Nhon Tran Sole Prop. dba. Lone Star Sales
Consulting: $100
dba. TJG Contractor Services: $100
Diem Van Tran: $100
DJ Nails: $100
Dr. Howard H. Nguyen & Ha T. Nguyen: $100
Hanh Thi Nguyen - Chi Kien Vo: $100
Hiep Tran: $100
Hoang B Le - Hien Thi Truong: $100
J.P. Diversified: $100
Kinh Van Tran / Chau Thi Lac - Minh Tuyet Tran:
$100
Lam Mung Income Tax Service: $100
Ly Hoang & Tuyet Thi Bach Phung: $100
Michael Hallett: $100
Mint Nails: $100
Money Order: $100
Mr/Mrs Bruce Scott: $100
Mr/Mrs Marion Branton: $100
Mr/Mrs Richard Mumme: $100
Mr. Paul E. Parisot, Jr.: $100
Natalie: $100
Ngoc Phong Tran & Yen Nguyen: $100
Nhung Vuong: $100
O/B Dao Lao: $100
O/B Ngoai: $100
Peter Nguyen: $100
Phuong Kim Nguyen & David Phi Vo: $100
PTT Rest.: $100
Quy Nguyen: $100
Quyen Vu: $100
Ronald E. Jones for Mayor: $100
Tam Tran: $100
Thach N. Phan & Thanh Nhan Thi Nguyen: $100
Thanh L. Thai & Nga T. Tran: $100
The Gioi Moi: $100
Thuan Nguyen: $100
Top Nail Supply - Minh Duc Huynh DBA.: $100
Traci T. Tran: $100
Tran Sy: $100
Trent M. Nguyen: $100
Trung Nguyen: $100
Truong Minh An: $100
Viet Tofu Garland: $100
Consul General To Japan / Mr. John Stiche: $80
Phat Giao Hoa Hao Ban Tri Su: $74
An Danh: $64
Huong Thi Nguyen: $60
Quy P. Ho: $60
An Danh: $50
Anh Chau: $50
A/C Loat Vu & Nhung Tran: $50
A/C Phillip Hoang: $50
A/C Tran An Dai Andy: $50
Ba Pham Thi Tuoc: $50
Chau M. Pham: $50
Cong Thanh Hua: $50
Dat Nguyen: $50
Don Dinh Ngo - Xuan Chau Cao: $50
Huong Thi Nguyen: $50
Khoa T. Vo & Chin T. Chau: $50
Lien Nguyen: $50
Linda N. Huynh: $50
Long K. Doan - Hung Doan Pham - Nguyet
Donnkim Pham: $50
Mayor of Haltom City/Mr. and Mrs. William Dan
Lanford: $50
Money Order: $50
Mr/Mrs Glen and Sarinya Oliver: $50
Phu Ngoc Duong & Van Bich Vo: $50
Phu Van Hoang & May Thi Vu: $50
Tan N. Nguyen: $50
Tap Chi Ca Dao: $50
Tuyet Hoa-Thi Ngo: $50
Vicky H.: $50
Lan Le: $40
Phuong Dang: $40
Thanh V Nguyen & Sanh Thi Doan: $40