Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 11/10/2017


14:41 minutes (13.44 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 11/09/2017


16:13 minutes (14.85 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -11/08/2017 .


14:01 minutes (12.84 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -11/07/2017 .


14:01 minutes (12.84 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 11/06/2017


15:44 minutes (14.41 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 11/04/2017


25:57 minutes (23.76 MB)

Kinh Tế - Thi Trường - 11/03/2017


14:17 minutes (13.07 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 11/02/2017


14:52 minutes (13.62 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -11/01/2017 .


15:11 minutes (13.9 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -10/31/2017 .


15:21 minutes (14.05 MB)Tien Dung .