Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/17/2017


26:12 minutes (23.99 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 10/13/2017


14:10 minutes (12.97 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 10/12/2017


12:59 minutes (11.9 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 10/11/2017 .


14:25 minutes (13.2 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 10/10/2017 .


12:56 minutes (11.84 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 10/09/2017


15:24 minutes (14.1 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/7/2017


25:12 minutes (23.07 MB)GS Khương Hữu Lộc thực hiện

Kinh Tế - Thi Trường - 10/06/2017


15:30 minutes (14.2 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 10/05/2017


15:46 minutes (14.44 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -10/04/2017 .


15:01 minutes (13.75 MB)Tien Dung .