Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 05

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 04

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 01

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 30

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 29

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 28

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 27

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 24

Thu Nga & Quan Hưng tại Dallaas, Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 23

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 22

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas