Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Oct 08

Dương Phục, Kim Thoa, Huy Cường, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Oct 07

Dương Phục, Huy Cường, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Oct 06

Dương Phục, Huy Cường, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Sept 30

Dương Phụ, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Sept 29

Dương Phục, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Sept 28

Dương Phục, Huy Cường, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News - Sept 26

Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Sept 25

Dương Phục, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Sept 23

Dương Phục, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng