Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 23

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News - Mar 21

Quan Hưng phụ trách

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 20

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 19

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 18

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston & Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 17

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston & Quan Hưng, Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 16

Huy Cường, Kim Thoa & Dương Phục từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 13

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston & Quan Hưng tại Dallas

Cơ Sở Bảo Trợ: Bút Việt News

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 12

Dương Phục & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas