Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 07

Thu Nga, Kim Thoa, Dương Phục & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 06

Thu Nga, Kim Thoa, Dương Phục & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 05

Thu Nga, Quan Hưng, Huy Cường, Kim Thoa & Dương Phục

Cơ sở bảo trợ: Chợ Saigon New Market

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 04

Huy Cường, Dương Phục, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 03

Huy Cường, Thu  Nga, Dương Phục, Quan Hưng & Kim Thoa

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 31

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường, Kim Thoa & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 30

Huy Cường, Kim Thoa, Dương Phục, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 29

Huy Cường, Thu Nga, Kim Thoa & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 28

Thu Nga, Kim Thoa, Huy Cường, Dương Phục & Quan Hưng