Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 17

Huy Cường, Thu Nga, Quan Hưng & Dương Phục

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 16

Huy Cường, Thu Nga, Dương Phục & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 15

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 12

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 11

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường, Quan Hưng & Thùy Vân

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 10

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 09

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường, Quan Hưng & Kim Liên

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 08

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - June 05

Dương Phục, Quan Hưng & Huy Cường