Chương Trình Đặc Biệt

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 24

Dương Phục, Vũ Thanh Thủy & Kim Thoa từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 23

Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và Kim Thoa từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm báo Dallas Morning News - Feb 21

Quan Hưng phụ trách

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 20

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng tại Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 19

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga từ Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 18

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga từ Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 17

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 16

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 13

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga từ Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 12

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas