Chương Trình Cộng Đồng Dallas

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Nov-24-2010 .


24:55 minutes (22.81 MB)Phụ Trách : Thái Thủy,Bảo Vân .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Nov-17-2010 .


25:01 minutes (22.9 MB)Phụ Trách : Thái Thủy,Đàm Trung Thao .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Nov-10-2010 .


22:22 minutes (20.49 MB)Phụ Trách :Thái Thủy,Jason .

Chương Trình Cộng Đồng Dallas . Nov-03-2010 .


24:21 minutes (22.29 MB)

Phụ Trách : Thái Thủy, Cung Nhật Thành .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas - Oct-27-2010 .


23:41 minutes (21.68 MB)Phụ Trách :Thái Thuỷ, Cung Nhật Thành .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Oct-20-2010 .


18:45 minutes (17.17 MB)Phụ Trách :Lam Ngọc .
Khách Mời :Jason Lý .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Oct-13-2010 .


24:01 minutes (21.99 MB)Phụ Trách : Thái Thuỷ .
Khách Mời :Ông Hoàng Lộ .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas , Oct-06-2010 .


23:10 minutes (21.22 MB)Phụ Trách : Thái Thủy, Lam Ngọc .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas - Sep 29, 2010


25:11 minutes (23.06 MB)P/T :Thái Thuỷ ,
Khách Mời : Ông Hoàng Lộ .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Thứ Tư Sep-22-2010 .


22:30 minutes (20.61 MB)Phụ Trách : Thái Thủy, Lam Ngọc .