Vẻ Vang Cộng Đồng: Sun Sept 1309 9:00am

Vẻ Vang Cộng Đồng: Sun Sept 1309 9:00am

Hoàng Linh phỏng vấn Ô. Lô Minh Giám Đốc Hệ thống Siêu thị Hồng Kông