Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 3011 3:00pm (Xuân Tân Mão)

  • Length: 47:50 minutes (43.79 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 3011 3:00pm     
Bác Xuân Hòa (Xin mùa đông qua mau & Giao thừa-Xuân Hòa) & Hoa Hạnh (Xuân không mùa-Xuân Diệu) & Nam Anh (Xuân về-Nguyễn Bính) & Dì Thanh (Xuân-Quang Thiên Nguyễn Bửu) & Ánh Minh (Chiều Xuân-Ánh Minh)