Tài Chánh & Bảo Hiểm - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - June 04