Tìm Người Thân

Tìm Người Thân : Thứ Năm , May 27 at 3:15 PM


12:41 minutes (11.62 MB)

 

Muốn tìm người thân , xin gọi ĐT số : 214-389-2563  hoặc Gửi email : Saigon890am@yahoo.com

Tìm Người Thân -May 20 2010 @ 3:15 PM


10:50 minutes (9.92 MB)

Muốn Tìm Người Thân - Xin gửi email về Đài : Saigon890am@yahoo.com , hoặc gọi VP Đài 214-389-2563

Chương Trình Đặc Biệt : Tìm Người Thân -Thứ Năm May 13


12:19 minutes (11.27 MB)

Việt Tấn

Nếu muốn TÌM NGƯỜI THÂN , xin gửi email về địa chỉ : saigon890am@yahoo.com

Hoặc gọi Điện thoại : 214-389-2563