Tin Lành

Hội Thánh Tin lành Dallas-Sat Oct 2409 2:30pm


25:50 minutes (23.66 MB)

 

Hội Thánh Tin lành Dallas

Sat Oct 2409 2:30pm

Hội Thánh Tin Lành Dallas-Sat Oct 1709 2:30pm


26:53 minutes (24.62 MB)

Hội Thánh Tin Lành Dallas-Sat Oct 1709 2:30pm

Hội Thánh Tin Lành Dallas-Sat Oct 1009 2:30pm


26:36 minutes (24.36 MB)

Hội Thánh Tin Lành Dallas-Sat Oct 1009 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Oct 0309 2:30pm


25:46 minutes (23.59 MB)

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Oct 0309 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Sept 2609 2:30pm


25:22 minutes (23.22 MB)

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Sept 2609 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Sept 1909 2:30pm


26:14 minutes (24.03 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Sept 1909 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Sept 1209 2:30pm


26:38 minutes (24.38 MB)

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Sept 0509 2:30pm


26:33 minutes (24.32 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Sept 0509 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Aug 2909 2:30pm


26:18 minutes (24.07 MB)

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Aug 2909 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Aug 2209 2:30pm


25:44 minutes (23.56 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Aug 2209 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Aug 1509 2:30pm


26:08 minutes (23.94 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Aug 1509 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Aug0809 2:30pm


25:47 minutes (23.62 MB)

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Aug0809 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat Aug0109 2:30pm


25:38 minutes (23.47 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat Aug0109 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat July 2509 2:30pm


25:52 minutes (23.69 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat July 2509 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas-Sat July 1809 2:30pm


26:34 minutes (24.33 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat July 1809 2:30pm

Hội thánh Tin lành Dallas - Sat July 0409 2:30pm


26:46 minutes (24.52 MB)

Hội thánh Tin lành Dallas

 Sat July 0409 2:30pm

Hội thánh Tin lành Dallas


26:37 minutes (24.37 MB)

 

Hội thánh Tin lành Dallas

Sat 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas - Sat June2009 2:30pm


25:51 minutes (23.67 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

 Sat June2009 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas - Sat June1309 2:30pm


26:49 minutes (24.56 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

 Sat June1309 2:30pm

Hội thánh Tin lành Dallas - Sat June 0609 2:30pm


26:40 minutes (24.42 MB)

Hội thánh Tin lành Dallas

 Sat June 0609 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas Sat May 3009 2:30pm


36:13 minutes (33.16 MB)

 

Hội thánh Tin Lành Dallas

Sat May 3009 2:30pm

Hội thánh Tin Lành Dallas - Sat May 2309 2:30pm


26:03 minutes (23.85 MB)

Hội thánh Tin Lành Dallas

 Sat May 2309 2:30pm

Tin Lành Dallas - lúc 2:30 trưa thứ Bảy - May 0909


25:53 minutes (23.7 MB)

Tin lành Dallas- Sat May0209 2:30pm


25:26 minutes (23.3 MB)

Hội thánh Tin lành Dallas- Sat May0209 2:30pm

Tin Lành Dallas - lúc 2:30 trưa thứ Bảy - May 02


25:26 minutes (23.3 MB)