Tác Giả & Tác Phẩm

Tác Giả Tác Phẩm: Khánh Băng


24:30 minutes (22.44 MB)

Kim Thoa thực hiện

Tác Giả Tác Phẩm: Nguyễn Văn Khánh


26:16 minutes (24.05 MB)

Kim Thoa phụ trách

Tác Giả Tác Phẩm: Lê Thương


27:38 minutes (25.3 MB)

Kim Thoa thực hiện

Tác Giả Tác Phẩm: Tô Vũ


26:34 minutes (24.33 MB)

Kim Thoa phụ trách

Tác Giả Tác Phẩm: Y Vân


25:12 minutes (23.07 MB)

Kim Thoa phụ trách

Tác Giả & Tác Phẩm: Nhạc Sĩ Văn Cao


25:04 minutes (22.95 MB)

Kim Thoa