Tạp Ghi Cuối Tuần

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:00 giờ trưa thứ Bảy - Nov 07


8:09 minutes (7.47 MB)

Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:00 giờ trưa thứ Bảy - Oct 31


11:03 minutes (10.12 MB)

Dương Phục

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:00 giờ trưa thứ Bảy - Oct 17


11:27 minutes (10.49 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy biên soạn

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:00 giờ trưa thứ Bảy - Oct 03


9:41 minutes (8.87 MB)

Vũ Thanh Thủy và Dương Phục biên sọan

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:00 giờ trưa thứ Bảy - Sept 26


10:35 minutes (9.7 MB)

Dương Phục phụ trách

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:10 trưa thứ Bảy - Aug 08


10:42 minutes (9.8 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh  Thủy biên soạn & trình bày

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:10 trưa thứ Bảy - July 25


9:43 minutes (8.9 MB)

Vũ Thanh Thủy & Dương Phục

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:15 trưa thứ Bảy - July 04


17:25 minutes (15.95 MB)

Vũ Thanh Thủy & Dương Phục biên sọan & trình bày

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:10 Trưa thứ Bảy - June 27


9:43 minutes (8.9 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy biên soạn & trình bày