Từ Cánh Đồng Mây

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà dân chủ Trịnh Bá Phương - 4/1/2017


50:31 minutes (46.25 MB)Nghe si Phan Dinh Minh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà dân chủ Đỗ Văn Tuyển - 3/18/2017


55:00 minutes (50.36 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh


Từ cánh đồng mây - Linh Mục Nguyễn Văn Lý 03-15-2017

Click to play
52:31 minutes (6.01 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn CCB Vĩnh Nguyên - 3/4/2017


50:22 minutes (46.11 MB)Host: Nghệ sĩ Phan Đình Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Đình Thục chánh xứ-GX Song Ngọc 02/25/2017


51:22 minutes (47.03 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh 

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Tù Nhân Lương Tâm Buì Thị Minh Hằng - 2/18/2017


50:42 minutes (46.43 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển - 2/11/2017


48:19 minutes (44.24 MB)Nghe si Phan Dinh Minh thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: LM Phan Văn Lợi, Khối 8406 - 02/04/2017


49:36 minutes (45.42 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Phạm Toàn - 1/28/2017


45:58 minutes (42.09 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện