Phóng Sự

Phóng Sự: Trại Lên Đường 2009 tại Toronto Canada


26:04 minutes (23.86 MB)

Dương Phục

Phóng Sự: Saigon Mall Đệ Nhất Chu Niên - June 20


18:04 minutes (16.54 MB)

Phóng sự Hội Chợ Tết Cộng Đồng DFW - Jan 31 phần 2


8:55 minutes (8.17 MB)

Thu Nga & Trương Sĩ Lương thực hiện

Phóng sự Hội Chợ Tết Cộng Đồng DFW - Jan 31


35:31 minutes (32.52 MB)

Phan Đình Minh, Thu Nga, Hoàng Chu....