Nhạc Tình Thế Giới

Nhạc Tình Thế Giới: Jani Morandi


19:14 minutes (17.62 MB)

Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện

Nhạc Tình Thế Giới: Sylvie Vartan


23:34 minutes (21.58 MB)

Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện

Nhạc Tình Thế Giới: Ginette Reno


20:06 minutes (18.41 MB)

Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện

Nhạc Tình Thế Giới: Dalida


23:01 minutes (21.07 MB)

Mộng Lan thực hiện

Nhạc Tình Thế Giới: Udo Jurgens


27:21 minutes (25.04 MB)

Mộng Lan & Trọng Thuy thực hiện