Nhật Báo Truyền Thanh

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 13


24:53 minutes (22.78 MB)

Quang Tuyên & Kim Thoa tại Houston, Quan Hưng từ Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 11


29:36 minutes (27.1 MB)

Quang Tuyên & Kim Thoa tại Houston & Quan Hưng tại Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - chiều Feb 10


19:22 minutes (17.74 MB)

Quang Chương & Ngọc Tân tại Houston, Quan Hưng từ Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 10


24:53 minutes (22.79 MB)

Kim Thoa & Quang Tuyên tại  Houston, Quan Hưng từ Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 09


27:25 minutes (25.11 MB)

Kim Thoa & Quang Tuyên tại Houston, Quan Hưng từ Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 07


25:47 minutes (23.61 MB)

Anh Tứ & Khánh Minh tại Houston, Hoàng Chu từ Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 06


26:41 minutes (24.43 MB)

Kim Thoa & Quang Tuyên từ Houston, Quan Hưng tại Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 05


25:44 minutes (23.56 MB)

Kim Thoa & Quang Tuyên từ Houston, Quan Hưng tại Dallas

Nhật Báo Truyền Thanh - Feb 04


28:03 minutes (25.68 MB)

Kim Thoa & Quang Tuyên từ Houston, Quan Hưng tại Dallas