Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế Thị Trường - 08/29/2017 .


16:26 minutes (15.05 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 08/28/2017


16:46 minutes (15.36 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 08/26/2017


22:22 minutes (20.48 MB)Giáo sư Khương Hữu Lộc thực hiện

Kinh Tế - Thi Trường - 08/25/2017


18:13 minutes (16.68 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/24/2017


13:03 minutes (11.95 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 08/23/2017 .


17:26 minutes (15.96 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 08/22/2017 .


17:01 minutes (15.58 MB)P/T = Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 08/21/17


16:36 minutes (15.2 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 08/19/2017


24:31 minutes (22.44 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/17/2017


13:21 minutes (12.23 MB)n/a