Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 01/26/2018


11:39 minutes (10.67 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/25/2018


15:29 minutes (14.18 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -01/24/2018 .


14:45 minutes (13.51 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -01/23/2018 .


16:17 minutes (14.91 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 01/22/2018


15:04 minutes (13.8 MB)n/a

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 01/20/2018


25:32 minutes (23.38 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/19/2018


15:15 minutes (13.97 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/18/2018


15:28 minutes (14.16 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 01/17/2018 .


16:01 minutes (14.67 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -01/16/2018 .


16:17 minutes (14.91 MB)Tien Dung .