Đọc Hồi Ký

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Tư Apr 29


26:32 minutes (24.3 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Ba Apr 28


24:31 minutes (22.45 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Hai - Apr 27


24:31 minutes (22.45 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều Chúa Nhật - Apr 26


24:41 minutes (22.6 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Hồi Ký Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Bảy Apr 25


21:58 minutes (20.12 MB)

Chính 2 tác giả: ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Sáu Apr 24


27:31 minutes (25.2 MB)

Do chính 2 tác giả: Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Năm Apr 23


28:35 minutes (26.18 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày.

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Tư Apr 22


31:07 minutes (28.49 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy biên soạn & trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - lúc 7:30 chiều thứ Ba Apr 21


42:18 minutes (38.73 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 20


31:25 minutes (28.77 MB)

Do chính 2 tác giả: ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 19


28:53 minutes (26.45 MB)

 Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy thực hiện

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 18


30:23 minutes (27.83 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 17


28:43 minutes (26.29 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 16


39:24 minutes (36.07 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 15


39:34 minutes (36.23 MB)

Do 2 tác giả: Ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 14


33:31 minutes (30.7 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương Phục trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 13


30:32 minutes (27.96 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Vũ Thanh Thủy & Dương phục trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 12


27:55 minutes (25.57 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bàyDo chh

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 11


24:51 minutes (22.75 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 10


30:42 minutes (28.11 MB)

Do 2 tác giả: Ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 09


28:54 minutes (26.46 MB)

Do 2 tác giả: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 08


25:54 minutes (23.72 MB)

Do chính 2 tác giả: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày

Hồi Ký: Tháng Tư Đen - Apr 07


31:46 minutes (29.09 MB)

Do chính tác giả: ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy trình bày