Điểm Báo Dallas Morning News & Houston Chronicle

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 06


22:52 minutes (20.94 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 05


25:36 minutes (23.44 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 04


24:27 minutes (22.39 MB)

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - May 01


28:16 minutes (25.88 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 30


29:29 minutes (26.99 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 29


23:46 minutes (21.76 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Apr 28


30:08 minutes (27.59 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas