Điểm Báo Dallas Morning News & Houston Chronicle

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 10


27:44 minutes (25.39 MB)

Thu Nga, Dương Phục, Kim Thoa, Huy Cường & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 07


25:10 minutes (23.04 MB)

Thu Nga, Kim Thoa, Dương Phục & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 06


28:11 minutes (25.8 MB)

Thu Nga, Kim Thoa, Dương Phục & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 05


27:45 minutes (25.42 MB)

Thu Nga, Quan Hưng, Huy Cường, Kim Thoa & Dương Phục

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 04


28:40 minutes (26.25 MB)

Huy Cường, Dương Phục, Kim Thoa, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - Aug 03


26:17 minutes (24.06 MB)

Huy Cường, Thu  Nga, Dương Phục, Quan Hưng & Kim Thoa

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 31


26:58 minutes (24.69 MB)

Dương Phục, Thu Nga, Huy Cường, Kim Thoa & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 30


27:37 minutes (25.28 MB)

Huy Cường, Kim Thoa, Dương Phục, Thu Nga & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 29


25:32 minutes (23.39 MB)

Huy Cường, Thu Nga, Kim Thoa & Quan Hưng

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronicle - July 28


26:14 minutes (24.02 MB)

Thu Nga, Kim Thoa, Huy Cường, Dương Phục & Quan Hưng