Điểm Báo Dallas Morning News & Houston Chronicle

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 13


27:41 minutes (25.35 MB)

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 12


27:27 minutes (25.14 MB)

Dương Phục & Huy Cường từ Houston, Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 11


26:15 minutes (24.03 MB)

Dương Phục & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 10


31:08 minutes (28.51 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 09


22:43 minutes (20.8 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News - Mar 07


18:56 minutes (17.33 MB)

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 06


24:36 minutes (22.52 MB)

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas