Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 27

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 26

Huy Cường & Kim Thoa từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 25

Huy Cường & Kim Thoa tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 24

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 23

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News - Mar 21

Quan Hưng phụ trách

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 20

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 19

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường từ Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 18

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston & Thu Nga & Quan Hưng tại Dallas

Điểm Tin Đọc Báo: Dallas Morning News & Houston Chronical - Mar 17

Dương Phục, Huy Cường & Kim Thoa từ Houston & Quan Hưng, Thu Nga tại Dallas