Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Dallas Morning News & Houston Chronical Feb 09

Dương Phục, Kim Thoa & Huy Cường tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga từ Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 06

Huy Cường, Dương Phục & Kim Thoa tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga từ Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 05

Huy Cường & Kim Thoa từ Houston, Quan Hưng từ Dallas

Điểm tờ Dallas Morning News & Houston Chronical - Feb 04

Huy Cường, Kim Thoa & Dương Phục tại Houston, Quan Hưng & Thu Nga tại Dallas

Phóng sự Hội Chợ Tết Cộng Đồng DFW - Jan 31 phần 2

Thu Nga & Trương Sĩ Lương thực hiện

Phóng sự Hội Chợ Tết Cộng Đồng DFW - Jan 31

Phan Đình Minh, Thu Nga, Hoàng Chu....

Buổi Nói Chuyện của Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết - Jan 30

Lô Tô Lấy Hên - Mồng 3 Tết

Ly Cu

Lô Tô Lấy Hên - Mồng 2 Tết

Lý Cư

Buổi Nói Chuyện của Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng DFW - Jan 25