Chương Trình Cộng Đồng Dallas

Chương Trình Sinh Hoạt Công Đồng Dallas , Feb-09-2011 .


24:36 minutes (8.45 MB)P/T : Thái Thủy,Bảo Vân .

Chương Trình Sinh Hoạt Công Đồng Dallas , Feb-02-2011 .


23:42 minutes (6.78 MB)P/T :Thái Thủy,Lam Ngọc .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas , Jan-26-2011 .


22:41 minutes (20.77 MB)P/T : Thái Thủy,Lam Ngọc .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas , Thứ Tư Jan-12-2011 .


23:51 minutes (21.83 MB)Phụ Trách : Lam Ngọc,Thái Thuỷ .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas ,Jan-05-2011 .


22:41 minutes (20.77 MB)P/T: Thái Thủy,Bảo Vân .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Thứ Tư Dec-29-2010 .


27:41 minutes (25.35 MB)Phụ Trách : Thủy Tiên,Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas , Dec-22-2010 .


24:00 minutes (21.98 MB)Phụ Trách : Thái Thuỷ,Bảo Vân,Jason .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas , Dec-15-2010 .


17:37 minutes (16.14 MB)Phụ Trách : Thái Thuỷ,Lam Ngọc .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Dec-08-2010 .


21:52 minutes (20.02 MB)Phụ Trách :Lam Ngọc,Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . Dec-01-2010 .


25:53 minutes (23.7 MB)Phụ Trách : Thái Thủy,Bác Đàm Trung Thao .