Chương Trình Cộng Đồng Dallas

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 04-20-2011


21:10 minutes (4.85 MB)PT : Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 04-13-2011


21:10 minutes (4.85 MB)PT : Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 04-06-2011


20.51 MBPT: Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 03-30-2011


23:11 minutes (3.98 MB)P/T : Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 03-23-2011 .


20:53 minutes (3.59 MB)Thái Thủy,

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 03-16-2011


31:11 minutes (5.36 MB)Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas . 03-09-2011


22:28 minutes (7.72 MB)P/T : Thái Thủy .

Chương Trình Sinh Hoạt Công Đồng Dallas , 03-02-2011 .


23:42 minutes (8.14 MB)P/T : Thái Thủy , Bùi Quang Huấn .

Chương Trình Sinh Hoạt Công Đồng Dallas , Feb-23-2011 .


26:15 minutes (9.02 MB)P/T : Thái Thủy, Jason .

Chương Trình Sinh Hoạt Công Đồng Dallas , Feb-16-2011 .


23:10 minutes (7.96 MB)P/T : Thai Thuy .