Vẻ Vang Cộng Đồng - Sun Sept 0609 9:30am

 

Vẻ Vang Cộng Đồng - Sun Sept 0609 9:30am

Hoàng Linh phỏng vấn Ô. Tommy Hùng Võ