Tin Tức Đó Đây: Phỏng Vấn NV Tạ Xuân Thạc về Đệ Ngũ Chu Niên Văn Đàn Đồng Tâm - Nov 22, 2010

  • Length: 39:25 minutes (36.09 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Ký giả Kiều Mỹ Duyên