Phóng Sự: Họp Khoáng Đại Cộng Đồng Dallas về vụ Tượng Đài - 09/15/2012 (kết)

  • Click to play
  • Length: 70:12 minutes (64.28 MB)
  • Format: Stereo 48kHz 128Kbps (CBR)
n/a