Phỏng Vấn: Quý Sơ Dòng Đa Minh Houston Công Giáo về buổi Gây Quỹ 15/08 tại Thanh Thanh Arlington - July 31, 2010

  • Length: 28:00 minutes (25.64 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

Quan Hưng