Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 6:30 chiều thứ Tư - May 13