Nhạc Tình Thế Giới: Chủ Đề Mẹ nhân Mùa Vu Lan

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan phụ trách