Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Tà Áo Văn Quan

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện