Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Đợi Chờ

Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện