Ký Sự: Hà Nội Báo Động Đỏ - lúc 10 giờ sáng thứ Tư Apr 22

Tác giả Dương Văn Lợi, do Quan Hưng trình bày