Ký Sự: Hà Nội Báo Động Đỏ - lúc 10 giờ sáng thứ Ba Apr 23

Tác giả Dương Văn Lợi, do Quan Hưng diễn đọc