An Hưởng Tuổi Vàng - 10/11/2017 [ 2 hết ] .

  • Length: 4:25 minutes (4.05 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
P/T = BS Nguyen Y Duc .