Công Giáo: Phỏng vấn LM Nguyên Thanh tuyên úy Công Giáo sư đoàn TQLC Việt Nam Cộng Hòa