Công Giáo: Phỏng Vấn LM Dũng Lạc và BTC Gây Quỹ lúc 6:30 chiều thứ Sáu Apr 17