Công Giáo: Phỏng Vấn LM Dũng Lạc và BTC Gây Quỹ

Phỏng vấn linh mục Dũng Lạc dòng Biển Đức và ban tổ chức vận động gây quỹ xây Đan Viện.